BÀI TẬP WHO WHOM WHICH CÓ ĐÁP ÁN

Các thì trong tiếng anh, câu hỏi đuôi xuất xắc mệnh đề tình dục luôn là hầu như kiến thức cơ bản vào bộ môn tiếng Anh lớp 9 nhưng bất cứ học viên nào cũng phải nắm vững. Để giúp chúng ta học sinh cầm cố được những kiến thức và kỹ năng này một cách công dụng độc nhất vô nhị, bài viết sau đây đã cung cấp nội dung định hướng cũng tương tự bài xích tập mệnh đề quan hệ lớp 9 bao gồm đáp án cho mình tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập who whom which có đáp án

Lý tmáu đề xuất nắm vững

Mệnh đề quan hệ giới tính được thực hiện nhằm té nghĩa mang lại danh từ bỏ hoặc câu đứng trước nó, hoặc hoàn toàn có thể thay thế cho tất cả mệnh đề (that). Động từ bỏ quan hệ tình dục thường xuyên được đặt tại giữa câu. Lưu ý, sau đại từ dục tình, đụng từ phải chia theo nhà ngữ đứng trước đó.

Mệnh đề quan hệ tình dục bao gồm hai nhiều loại chính:

Mệnh đề dục tình khẳng định (Defining relative clauses): Dùng để sửa chữa danh tự đứng trước nó, danh từ ko khẳng định với ko cần sử dụng vệt phẩy phân cách nó cùng với mệnh đề bao gồm.Mệnh đề quan hệ giới tính ko xác định (Non-defining relative clauses): Sử dụng khi danh từ bỏ là danh trường đoản cú khẳng định, hỗ trợ thêm thông báo về một fan, một đồ hoặc một vấn đề đã được khẳng định. Được phân cách cùng với mệnh đề bao gồm bởi một hoặc nhì dấu phẩy (,) tuyệt lốt gạch ốp ngang (-).

Các đại trường đoản cú dục tình thông dụng trong giờ đồng hồ Anh:

Who:

– Ttốt chũm đến danh tự chỉ người, đứng trước động từ.

– Cấu trúc: N (person) + WHO + V + O

– Example: I told you about the woman who lives next door.

Whom: 

– Ttuyệt ráng mang lại danh trường đoản cú chỉ fan, đứng trước mệnh đề.

– Cấu trúc: N (person) + WHOM + S + V

– Example: I was invited by the professor whom I met at the conference.

Which:

– Thay nỗ lực đến danh trường đoản cú chỉ vật, đứng trước hễ trường đoản cú hoặc mệnh đề.

– Cấu trúc: N (thing) + WHICH + V + O

N (thing) + WHICH + S + V

– Example: Do you see the cát which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

*

That:

– Sử dụng để sửa chữa mang lại who, whom, which vào mệnh đề tình dục quan hệ tình dục khẳng định. Đứng sau đối chiếu rộng độc nhất, sau các từ: only, the first, the last. sau các đại tự cô động, đại tự tủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anytoàn thân, someone, something, somebody toàn thân, all, some, any, little, none.

– Không thực hiện that Lúc trước đó tất cả giới từ, trước kia gồm dấu phẩy hoặc trong mệnh đề quan hệ nam nữ không khẳng định.

– Example: He was the most interesting person that I have ever met.

Whose:

– Chỉ mua của bạn hoặc đồ, gắng cho những từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s.

– Cấu trúc: N (person, thing) + WHOSE + N + V

– Example: Do you know the boy whose mother is a nurse?

Một vài ba trạng từ bỏ ít phổ cập hơn:

Why: 

– Đứng đầu mệnh đề chỉ nguyên nhân, thay thế sửa chữa mang đến cụm for the reason, for that reason…

– Cấu trúc: N (reason) + WHY + S + V

– Example: I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

Where: 

– Tgiỏi cố đến trường đoản cú chỉ xứ sở “there”.

Xem thêm:

– Cấu trúc: N (place) + WHERE + S + V

Where = on/ in/ at + which

– Example: The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.

*

When

– Ttuyệt vậy mang lại mệnh đề chỉ thời hạn “then”

– Cấu trúc: N (time) + WHEN + S + V

When = on/ in/ at + which

– Example: I don’t know the time when she will come baông chồng.

Bài tập mệnh đề dục tình lớp 9 bao gồm đáp án

Fill in the blanks with WHO, WHICH or THAT:

The men _______ lives next-door are English. The dictionary _______ you gave me is very good. Do you know the girls _______ are standing outside the church? The police are looking for the thief _______ got into my house last night. The chocolate _______ you like comes from the United States. I have sầu lost the necklace _______ my mother gave me on my birthday. A burglar is someone _______ breaks inkhổng lồ a house and steals things. Buses _______ go to lớn the airport every half hour. I can’t find the key _______ opens this door. I gave you a book _______ had many pictures. I don’t lượt thích the boy _______ Sue is going out with. Did you see the beautiful dress _______ she wore yesterday. The man _______ she is going lớn marry is very rich. This is the bank _______ was robbed yesterday. He wore a mask _______ made hyên look like Mickey Mouse.

Fill in the blanks with WHO, WHICH or WHOSE:

He arrived with a friover ______ waited outside in the oto. The man ______ sản phẩm điện thoại was ringing did not know what to vì. The oto ______ the robbers escaped in was a BMW. The woman ______ daughter was crying tried lớn calm her down. The postman ______ works in the village is very old. The family ______ oto was stolen last week is the Smiths. The cowboy ______ is wearing a red shirt looks very funny. A bus is a big car ______ carries lots of people. The volunteers, ______ enthusiasm was obvious, finished the work quickly. Children ______ like music are often good at mathematics. The engineers ______ designed the building received an award. The girl ______ recited the poem is my niece. The townspeople, ______ pride in their community is well- known, raised enough money lớn build a new town hall. The Pacific Ocean, ______ might have sầu been crossed by raft during the Stone Age, is the world’s largest ocean. The newspaper khổng lồ ______ we subscribe is delivered regularly.
*

Đáp án

Who Which Who Who Which Which That That Which Which Who Which Whom Which Which

Chọn câu trả lời đúng

Mr. Ken, …………. is living next door, is a dentist.

A. that B. who C. whom D. what

The man ………….she wanted to see her family.

A. which B. where C. whom D. who

The woman ………….came here two days ago is her professor.

A. who B. that C. whom D. what

Freedom is something for ………….millions have given their lives.

A. which B. where C. whom D. who

Blair has passed the exam last week, ………….is great news.

A. who B. that C. which D. whom

The film about ………….they are talking about is fantastic.

A. who B. which C. whom D. that

He is the boy ………….is my best friend.

A. that B. whom C. who D. A& C

I live sầu in a pleasant room ………….the garden.

A. khổng lồ overlook B. overlooking C. overlooked D. which overlooking

The pilot was the only man ………….after the crash.

A. was rescued B. rescued C. rescuing D. lớn be rescued

I’ll see you near the post office ………….we met the other day.

A. which B. where C. when D. why

Đáp án

1. B2. C3. A4. A5. C6. B7. D8. B9. D10. B

Trên đấy là một vài bài bác tập mệnh đề tình dục lớp 9 gồm đáp án và định hướng bắt buộc nắm rõ. Hãy làm thiệt các bài tập và cải thiện chuyên môn giờ Anh của bản thân mình bạn nhé!