BÀI TẬP VỀ TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT

Adverbs of frequency (trạng trường đoản cú chỉ tần suất) là 1 trong những điểm ngữ pháp nhỏ tuổi trong hệ thống ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên, trong số kì thi, đặc biệt là kì thi IETLS, các bạn rất tiện lợi mất điểm còn nếu như không chú ý cho nhiều loại trạng từ này. Vì vậy, JES đã tổng phù hợp kim chỉ nan cùng một số trong những bài xích tập về trạng từ bỏ chỉ tần suất để các bạn rèn luyện thêm Lúc phải.

Bạn đang xem: Bài tập về trạng từ chỉ tần suất

*

1. Định nghĩa và Các các loại trạng từ bỏ chỉ tần suất tiếng Anh

Định nghĩa: Trạng trường đoản cú chỉ tần suất là 1 trong loại trạng tự vào giờ đồng hồ Anh. Loại trạng trường đoản cú này được thực hiện khi bạn muốn nói về mức độ thường xuyên của một hành vi làm sao kia. Bạn rất có thể phát hiện các trạng trường đoản cú chỉ gia tốc trong thì hiện tại đơn để diễn đạt các hành vi mang tính chất lặp đi tái diễn.

Các các loại trạng trường đoản cú chỉ gia tốc vào tiếng anh

AdverbMeaning
AlwaysLuôn luôn
UsuallyThường xuyên
NomallyGenerallyĐôi khi, thường lệ
OftenFrequentlyThường thường
SometimesĐôi khi, song lúc
OccasionallyThỉnh thoảng
Hardly everHầu như ko bao giờ
RarelyHiếm khi
NeverKhông bao giờ

2. Các trường phù hợp áp dụng trạng từ bỏ chỉ tần suất

– Dùng nhằm mô tả cường độ liên tiếp của sản phẩm động

Ex

John is always on time. (John luôn luôn đúng giờ.)

He seldom works hard. (Anh ấy hiếm khi thao tác cần cù.)

– Trạng tự chỉ gia tốc được dùng làm trả lời câu hỏi với: “How often?” (Có…thường?).

Ex

We sometimes go to lớn the beach.(Thỉnh thoảng Cửa Hàng chúng tôi đi biển.)

We hardly ever see you at home page. (Hầu như không bao giờ chúng tôi thấy anh ở nhà.)

3. Vị trí của trạng từ bỏ chỉ tần suất

– Đứng trước hễ trường đoản cú tobe

Ex:

He is always modest about his achievements. (Anh ta luôn từ tốn về đầy đủ chiến thắng của mình).

– Đứng trước đụng tự thường:

Ex:

I continually have sầu lớn remind him of his family. (Tôi yêu cầu liên tiếp kể anh ta ghi nhớ đến mái ấm gia đình.)

– Đứng thân trợ cồn trường đoản cú và hễ tự chính

Ex:

I have never been abroad. (Tôi không khi nào ra quốc tế.)

You should always check your oil before starting. (quý khách luôn luôn luôn nên kiểm soát dầu nhớt trước lúc xuất hành.)

– Đứng ở đầu Lúc hy vọng dấn mạnh

Ex:

Usually the teacher gives us an assignment. (Thầy giáo thường ra bài xích tập mang đến Shop chúng tôi.)

*

4. Tổng đúng theo bài xích tập về adverbbs of frequency bao gồm đáp án

Bài 1: Viết lại câu cùng với trạng từ bỏ chỉ gia tốc cho sẵn

Have sầu you been to London? (ever)They go swimming in the lake. (sometimes)The weather is bad in November. (always)Peggy và Frank are late. (usually)I have met hyên before. (never)John watches TV. (seldom)I was in liên hệ with my sister. (often)She will love sầu him. (always)

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

Andrea lives next door so we ……………. see her.

Xem thêm:

a. never b. often c. rarelyNancy & I (30%) ……………. go out for coffee together.a. never b. frequently c. occasionallyWe meet ……………. at the Annual General Meeting.a. never b. every day c. yearlyMy doctor …………….a. yearly checks my healthb. checks yearly my healthc. checks my health yearlyIt (0%) …………….rains here in the summer.a. never b. sometimes c. rarely……………. we take the dog off his leash at the beach.a. sometimes b. never c. rarelyMy sister ……………. two days of school in a row.a. often has missedb.has missed oftenc. has often missedMy boyfriover & I take vacations together quite …………….a. never b. hardly c. frequentlyAndy (10%) ……………. gets to lớn visit his cousins.a. very frequently b. very rarely c. very oftenI don’t earn much because Ia. never went to collegeb. went never to collegec. went to college never

Bài 3: Điền vào nơi trống trạng tự chỉ gia tốc với dạng đúng của động từ

I ……………. (often/clean) my bedroom at the weekover.My brother ……………. (hardly ever/help) me with my homework.I ……………. (sometimes/be) bored in the maths lessons.We ……………. (rarely/watch) football on TV.You and Tony ……………. (never/play) computer games with me.You ……………. (usually/be) at the sports centre on Sunday.The school bus ……………. (always/arrive) at half past eight.

Bài 4: Tìm lỗi không nên cùng sửa

I don’t think I have seen him recently, he often work overtime.Always she sees hlặng with another girl.You always listen to lớn me, I told you about this a thousvà times already.Hana barely talk like this, she must have sầu been angryHardly my crush notices me in the crowd.I’m 30 and my parents still never see me as a kid, I’m sichồng of it.You should not take part in extracurricular activities often if you want khổng lồ get a scholarship.

Bài 5: Đặt câu cùng với các từ bỏ gợi ý

Susie/be/always/kind/others.They/not/often/sell/breads.Usually/she/leave/early/but/she/stay/at work/today.This/type/exercise/always/give/me/headabít.Marina/seldom/go/out.Vegetarians/never/eat/meat.He/be/rarely/see/home/holidays.

Đáp án

Bài 1:Have you ever been khổng lồ London?Peter doesn’t usually get up before seven.Our friends must often write tests.They sometimes go swimming in the lake.The weather is always bad in November.Peggy và Frank are usually late.I have never met hyên ổn before.John seldom watches TV. I was often in liên hệ with my sister.She will always love hlặng.Bài 2:oftenoccasionallyyearlychecks my health yearlyneversometimeshas often missedfrequentlyvery rarelynever went to lớn college

Bài 3:

is neveroften cleanhardly ever helpsam sometimesrarely watchnever playare usuallyalways arrivesBài 4:work -> worksAlways she -> She alwaysalways -> nevertalk -> talksHardly my crush -> My crush hardlynever -> alwaysshould not -> should

Bài 5:

Susie is always kind to lớn others.They don’t often sell bread.Usually she leaves early but she is staying at work today.This type of exercise always gives me a headache.Marimãng cầu seldom goes out.Vegetarians never eat meat.He is rarely seen at home on holidays.

Mong rằng nội dung bài viết tổng phù hợp kim chỉ nan cùng bài bác tập về trạng từ bỏ chỉ tần suất trên phía trên mang lại lợi ích mang đến chúng ta vào tiếp thu kiến thức cũng giống như vào các bước. Để hiểu rõ hơn về loại trạng trường đoản cú này, chúng ta có thể tham khảo nội dung bài viết sinh hoạt link dưới nhé!